usuwanie awarii wodociagowych

Usuwanie awarii sieci i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych

 

Pogotowie wodociągowe – oferujemy usługi w zakresie usuwania awarii na sieciach i przyłączach wodociągowych, ciepłowniczych  oraz kanalizacyjnych na terenie Warszawy i okolic 7 dni w tygodniu.

Stale odnawiany zapas magazynowy pozwala nam na podjęcie praktycznie każdej naprawy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na każdym materiale z jakiego zostały wykonane przewody przyłączy wodociągowych ciepłowniczych  i kanalizacyjnych.

 awaria rury1

Awaria w sieci wodociągowej czy kanalizacyjnej to uszkodzenie przewodu lub uzbrojenia, powodująca całkowity częściowy brak dostawy wody do odbiorców, czy też brak działającej kanalizacji, powoduje to dużą niedogodność dla mieszkańców oraz szkody w infrastrukturze, dlatego  bardzo ważne jest szybkie i skuteczne rozwiązanie tego problemu

W przypadku awarii wodociągu  czy sieci kanalizacyjnej bardzo ważne jest miejsce gdzie występuje uszkodzenie. Awarie występujące na przyłączach będących w posiadaniu MPWiK usuwane są przez służby eksploatacyjne Zakładu i na jego koszt. Prace naprawcze podejmowane są w możliwie najkrótszym terminie od otrzymania wiadomości o wystąpieniu uszkodzenia sieci wodociągowej czy kanalizacyjnej.

wyłączenia awaryjne wodociągów

W przypadku gdy awaria wodociągu występuje na przyłączach będących w posiadaniu osoby władającej nieruchomością:

– Właściciel przyłącza jest zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia MPWiK o zaistniałym zdarzeniu i bezzwłocznie przystąpić do  usunięcia awarii. rozpoczęcie  prac naprawczych przyłącza wodociągowego czy kanalizacyjnego nastąpić powinno nie później niż  12 godzin od wystąpienia awarii.
– Po otrzymaniu informacji o wystąpieniu uszkodzenia sieci wodociągowej służby eksploatacyjne MPWiK mogą zastosować odcięcie dostawy wody do uszkodzonego przyłącza do czasu usunięcia awarii w celu zminimalizowania strat wody i ewentualnych innych szkód w infrastrukturze. Odcięcie przyłącza wodociągowego polega na zamknięciu zasuwy połączeniowej – o ile pozwalają na to uwarunkowania techniczne

– Jeżeli Odbiorca nie wywiązuje się z opisanych powyżej obowiązków i nie ma możliwości technicznych natychmiastowego przerwania świadczenia usług, a istnienie awarii utrudnia świadczenie usług dla innych Odbiorców lub awaria wyrządza szkody MPWiK lub osobom trzecim, to MPWiK ma prawo usunąć awarię we własnym zakresie, a kosztami obciążyć Odbiorcę – posiadacza uszkodzonego przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego .
– Odbiorca ponosi pełną odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody wyrządzone awarią na przyłączu będącym w jego posiadaniu, a także za straty i szkody poniesione z tego powodu przez MPWiK.
W takich sytuacjach Odbiorca ponosi odpowiedzialność (pokrywa koszt) za całą ilość wody, która przepłynie przez wodomierz główny zainstalowany na przyłączu wodociągowym.
W przypadku korzystania również z przyłącza do sieci kanalizacyjnej i braku urządzenia pomiarowego na przyłączu kanalizacyjnym powyższe dotyczy również odpłatności za odprowadzone ścieki.

awaria wodociągu

– Usuwamy awarie wodociągowe

  • Usuwamy awarie wodociągowe
  • Usuwamy awarie hydrantów, zasuw
  • Usuwamy awarie kanalizacyjne
  • Udrażniamy kanalizację
  • Usuwamy awarię ciepłociągów

Pomagamy usuwać szkody po awariach wodnokanalizacyjnych, odpompowujemy wodę po zalaniach, prowadzimy wymianę i zagęszczenie gruntu po awariach.

POGOTOWIE WODOCIĄGOWE WARSZAWA-MASZ PROBLEM Z AWARIĄ PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO DZWOŃ 505 697 600