przyłacze utrzymanie

Realizację budowy przyłączy do sieci zapewnia na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości/obiektu do sieci wodno-kanalizacyjnej, a po połączeniu z istniejącą siecią wodociągową i kanalizacyjnej ponosi ona odpowiedzialność za ich niezawodne działanie.

Kwestie te reguluje art. 15 ust. 2-3 i art. 5 ust. 2 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Przyłącze wodociągowe i/lub kanalizacyjne stanowi własność Odbiorcy usług, który poniósł koszty ich budowy.

Art. 15 ust. 2 Realizację budowy przyłączy do sieci oraz studni wodomierzowej, pomieszczenia wodomierzowego do lokalizacji wodomierza głównego i urządzenia pomiarowego zapewnia na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci.

Art. 15 ust. 3 Koszty nabycia, zainstalowania i utrzymania wodomierza głównego ponosi przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne, a urządzenia pomiarowego – odbiorca usług.

Kwestie rozdziału granic eksploatacyjnych (kompetencyjnych) pomiędzy Odbiorca Usług a Przedsiębiorstwem reguluje umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.

Art. 5 ust. 2 Jeżeli umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków nie stanowi inaczej, odbiorca usług odpowiada za zapewnienie niezawodnego działania posiadanych instalacji i przyłączy wodociągowych lub instalacji i przyłączy kanalizacyjnych z urządzeniem pomiarowym włącznie.

Warto pamiętać, że instalacja kanalizacyjna i wodociągowa nie należy do inwestora. Po wykonaniu przyłącza wodnego inwestor musi przekazać je dostawcy mediów. Zasady odbioru przyłącza są określone w umowie i nie powinny wiązać się z żadnymi opłatami. Zakład wodno-kanalizacyjny będzie od tej pory odpowiadał za stan i eksploatacje przyłącza (od zaworu głównego umieszczonego za wodomierzem).
Instalacja kanalizacyjna może zostać w posiadaniu inwestora lub zostać przejęta przed zakład wodno-kanalizacyjny. W pierwszym przypadku dostawca mediów podpisuje z inwestorem umowę o użyczeniu przyłącza. Termin obowiązywania umowy jest kwestią indywidualną, ustalaną pomiędzy inwestorem, a zakładem. Warto pamiętać, że kanalizacja będzie konserwowana przez zakład i to on poniesie wszystkie koszty związane z jej eksploatacją i ewentualnym remontem

 

Przyłącza do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

Zasady przyłączenia budynków do sieci wodociągowej

Zasady przyłączenia budynku do lokalnego wodociągu są określone w decyzji o warunkach zabudowy, a o jego dokładnych warunkach technicznych, czyli miejscu wpięcia przyłącza,  czy zakresie niezbędnej rozbudowy sieci wodociągowej, decyduje regionalny zakład wodociągowy.

Jak uzyskać warunki techniczne rozbudowy sieci wodociągowej

Aby uzyskać  warunki rozbudowy, należy w zakładzie wodociągowym właściwym dla miejsca budynku, złożyć wniosek o przyłączenie budynku do sieci wodociągowej,  należy załączyć  aktualną mapę sytuacyjno-wysokościową, wypis z rejestru gruntów oraz  potwierdzenie prawa do dysponowania nieruchomością. Większy problem jest gdy  przyłącze musi przebiegać przez sąsiednie działki, bo starający się o jego budowę, inwestor musi uzyskać  pisemną a najlepiej  notarialną zgodę  właścicieli tych działek na przeprowadzenie przez ich działki sieci.
Warunki wydane przez zakład wodociągowy ważne są  dwa lata).  zawierają dokładny wykaz czynności niezbędnych do uzyskania pozwolenia na korzystanie z wodociągu. Inwestor występujący do zakładu wodociągowego powinienotrzymać oświadczenie zakładu zapewniające o dostawie wody na działkę oraz projekt umowy na dostawę wody, umowa zostanie zawarta  po wykonaniu prac. Warunki techniczne wydane przez zakład wodociągowy są podstawą do sporządzenia projektu przyłącza  sieci wodociągowej.

Projekt przyłącza

Wykonanie projektu przyłącza – projekt wykonuje projektant mający stosowne uprawnienia , projekt musi być uzgodniony w Zespole Uzgadniania Dokumentacji (ZUD), a potem zatwierdzony przez urząd (gminny lub miejski) w celu  wydania pozwolenia na budowę. Projekt z uzgodnieniami jest ważny przez trzy lata.

zgłoszenie  rozpoczęcia prac

Planowane  rozpoczęcia budowy przyłącza trzeba  zgłosić w starostwie lub urzędzie gminy co najmniej na 30 dni przed planowanym terminem przystąpienia do robót. W urzędzie trzeba złożyć projekt zagospodarowania działki, opis techniczny instalacji i wymagane uzgodnienia. Gdy w ciągu 30 dni nie otrzyma się decyzji o sprzeciwie, można rozpocząć budowę przyłącza. Nadzór nad budową przyłacza  będzie sprawował inspektor przydzielony przez zakład wodociągowy.
Przed rozpoczęciem prac przy budowie przyłącza, a także po ich zakończeniu konieczna jest wizyta geodety, najpierw w celu wytyczenia trasy przebiegu przyłącza,po zakończeniu budowy w celu sporządzenia tak  inwentaryzacji powykonawczej, w celu naniesienia na projekcie  ewentualnych odchyleń przebiegu instalacji.
Najłatwiej mają inwestorzy w gminach, gdzie całość spraw przejmuje na siebie lokalny zakład wodociągowy. Gminne wodociągi zwykle wykonują przyłącza szybciej niż firmy zewnętrzne, którym zlecimy to osobiście, choćby ze względu na konieczność uzyskiwania wymaganych pozwoleń i uzgodnień.
Po zakończeniu prac związanych z wykonaniem przyłącza, ale przed zasypaniem wykopu inspektor z zakładu wodociągowego sprawdzi, czy wszystko zostało zrobione zgodnie w wydanymi warunkami technicznymi projektem i sztuką budowlaną, zostaje to  potwierdzone  protokołem odbioru przyłacza. Protokół jest podstawą do uruchomienia przyłącza i zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę między zakładem wodociągowym a właścicielem nieruchomości.