jak zacząć budowę przyłacza

Pierwszym zadaniem inwestora jest wystąpienie z wnioskiem o wydanie warunków technicznych budowy przyłącza wodociągowego w lokalnym zakładzie wodno-kanalizacyjnym. We wniosku należy podać szacowaną ilość wody, jaka będzie pobierana z sieci. Zazwyczaj ilość wody określa się na zasadzie wykorzystania obiektu, podajemy że woda będzie wykorzystywana np. na potrzeby domu jednorodzinnego. Można też jednak określić planowane zużycie w dokładniejszy sposób np. 0,6 l na sekundę, czy 300 l na dobę. Dalsze prace inwestora w procesie budowy przyłącza zależy już od lokalnych uwarunkowań.

Sposoby projektowania i realizacji przyłącza wody do budynku są zależne od wielkości miejsca, w którym ma być ono realizowane. Najłatwiej realizuje się przyłącza wody na terenach wiejskich i osiedlach, dla których zakładany jest nowy wodociąg. Problemy projektowania i realizacji przyłącza wody w dużej aglomeracji miejskiej są bardziej skomplikowane.

Zgodnie z prawem inwestor ma prawo wyboru procedury pozwalającej na realizację przyłącza domowego:

  • na podstawie zgłoszenia (podstawa art. 30. ust. 1a w związku z art. 29. ust. 1 pkt 20.),
  •  bez zgłoszenia (podstawa art. 29a).

Realizując przyłącze wodno-kanalizacyjne na podstawie zgłoszenia budowy do miejscowego organu architektoniczno- budowlanego, w zgłoszeniu tym należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich realizacji. Do druków zgłoszenia należy ponadto dołączyć odbitki ksero następujących dokumentów:

oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
odpowiednie szkice lub rysunki,
pozwolenia i opinie, wymagane odrębnymi przepisami,
projekt zagospodarowania działki lub terenu wraz z opisem technicznym instalacji, wykonany przez projektanta mającego odpowiednie uprawnienia budowlane.
Zgłoszenia należy dokonać co najmniej 30 dni przed planowanym rozpoczęciem robót budowlanych, gdyż termin 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia jest przewidziany na ewentualne wniesienie sprzeciwu przez zainteresowane strony, w drodze decyzji do złożonego zgłoszenia. Po zakończeniu budowy, inwestor powinien złożyć zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu (przyłącza) oraz zgodnie z art. 57. Prawa budowlanego, dołączyć do niego:

oryginał dziennika budowy (jeżeli taki jest wymagany),
oświadczenie kierownika budowy, obejmującego stwierdzenie zgodności wykonania obiektu budowlanego (przyłącza) z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę (zgłoszenia) oraz przepisami, a także oświadczenia o doprowadzeniu do należytego porządku terenu budowy,
protokoły badań, i sprawdzeń,
inwentaryzację geodezyjną powykonawczą.

Istnieje też ścieżka wykonania przyłącza  zgodnie z  art. 29a Prawo budowlane która daje inwestorowi możliwość realizacji przyłączy domowych bez zgłoszenia (do właściwego urzędu architektoniczno-budowlanego). Mimo braku zgłoszenia, zobowiązuje jednakże inwestora do wykonania na odpowiedniej mapie planu sytuacyjnego z naniesionym przyłączem. Do wykonania tego planu mają zastosowanie przepisy Prawa geodezyjno-kartograficznego , a dla przyłącza wody i kanalizacji dodatkowo przepisy ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków .

 

przyłacze utrzymanie

Realizację budowy przyłączy do sieci zapewnia na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości/obiektu do sieci wodno-kanalizacyjnej, a po połączeniu z istniejącą siecią wodociągową i kanalizacyjnej ponosi ona odpowiedzialność za ich niezawodne działanie.

Kwestie te reguluje art. 15 ust. 2-3 i art. 5 ust. 2 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Przyłącze wodociągowe i/lub kanalizacyjne stanowi własność Odbiorcy usług, który poniósł koszty ich budowy.

Art. 15 ust. 2 Realizację budowy przyłączy do sieci oraz studni wodomierzowej, pomieszczenia wodomierzowego do lokalizacji wodomierza głównego i urządzenia pomiarowego zapewnia na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci.

Art. 15 ust. 3 Koszty nabycia, zainstalowania i utrzymania wodomierza głównego ponosi przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne, a urządzenia pomiarowego – odbiorca usług.

Kwestie rozdziału granic eksploatacyjnych (kompetencyjnych) pomiędzy Odbiorca Usług a Przedsiębiorstwem reguluje umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.

Art. 5 ust. 2 Jeżeli umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków nie stanowi inaczej, odbiorca usług odpowiada za zapewnienie niezawodnego działania posiadanych instalacji i przyłączy wodociągowych lub instalacji i przyłączy kanalizacyjnych z urządzeniem pomiarowym włącznie.

Warto pamiętać, że instalacja kanalizacyjna i wodociągowa nie należy do inwestora. Po wykonaniu przyłącza wodnego inwestor musi przekazać je dostawcy mediów. Zasady odbioru przyłącza są określone w umowie i nie powinny wiązać się z żadnymi opłatami. Zakład wodno-kanalizacyjny będzie od tej pory odpowiadał za stan i eksploatacje przyłącza (od zaworu głównego umieszczonego za wodomierzem).
Instalacja kanalizacyjna może zostać w posiadaniu inwestora lub zostać przejęta przed zakład wodno-kanalizacyjny. W pierwszym przypadku dostawca mediów podpisuje z inwestorem umowę o użyczeniu przyłącza. Termin obowiązywania umowy jest kwestią indywidualną, ustalaną pomiędzy inwestorem, a zakładem. Warto pamiętać, że kanalizacja będzie konserwowana przez zakład i to on poniesie wszystkie koszty związane z jej eksploatacją i ewentualnym remontem